Georgia Real Estate leader to speak to GABB on Sept. 29